Obchodné podmienky

Tieto zmluvné podmienky tvoria základ zmluvy (ďalej len "zmluva o rezervácii") medzi spoločnosťou art-iN company s.r.o., Kmeťkova 23, 949 01 Nitra, Slovenská republika, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka číslo: 28865/N, identifikačné číslo: 46155155, daňové identifikačné číslo: SK2023260272 (ďalej len "art-iN") a jej zákazníkom. Pri rezervácii miestnosti alebo stola zákazník automaticky vyjadruje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami.

Rezervácia a platba

Rezervácia sa vzťahuje výlučne na pracovné dni. Poplatok vyjadruje celkovú cenu za prenájom miestnosti / stola. Poplatok sa vypočíta tak, ako je uvedené v objednávkovom formulári a zahŕňa DPH.

K dispozícii sú tieto platobné prostriedky:
- platba v hotovosti,
- bankový prevod.

Zákazník zaplatí navyše akékoľvek nápoje alebo iné tovary a / alebo služby, ktoré nie sú uvedené v zmluve o rezervácii, ale sa predajú / poskytnú zákazníkovi.

Uzavretie zmluvy o rezervácii

Zákazník môže ešte pred potvrdením rezervácie zmeniť položky pridané do košíka a spôsoby platby. Zmluva o rezervácii je ukončená, keď zákazník uskutočnil rezerváciu na adrese www.s-39.sk a tá bola prijatá spoločnosťou art-iN. Spoločnosť art-iN nezodpovedá za žiadne chyby alebo opomenutia pri prenose údajov. Zákazník bude informovaný o uzavretí zmluvy zaslaním potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu poskytnutú zákazníkom. Zákazník môže tiež uzavrieť zmluvu o rezervácii s firmou art-iN osobne, telefonicky alebo e-mailom. Ak tieto podmienky a právne predpisy neustanovujú inak, zmluva môže byť zmenená alebo ukončená iba po vzájomnej dohode strán.

Zrušenie zmluvy

Obe zmluvné strany majú právo zrušiť rezerváciu bezplatne za predpokladu, že oznámenie o zrušení je riadne doručené druhej strane pred dátumom rezervácie.

Vyššia moc

Žiadna zmluvná strana nie je zodpovedná voči druhej zmluvnej strane za akékoľvek omeškanie alebo neplnenie jej záväzkov z dôvodov, ktoré sú mimo jej kontroly vrátane, avšak nie výlučne, akéhokoľvek teroristického činu, vojny, nepokojov, dodržiavania akéhokoľvek zákona alebo podzákonného právneho predpisu, požiaru, povodne alebo búrky, štrajkov alebo akéhokoľvek iného pracovného sporu, oneskorenia v tranzite, poštového omeškania alebo akejkoľvek udalosti, ktorú nemožno rozumne plánovať alebo sa jej vyhnúť.

Rozhodné právo, jurisdikcia a oddeliteľnosť

Tieto obchodné podmienky sa riadia slovenským právom. Zákazník neodvolateľne vyjadruje súhlas s výlučnou právomocou slovenských súdov bez ohľadu na jurisdikciu, v ktorej má sídlo alebo bydlisko. Ak niektorý súd alebo príslušný orgán rozhodne, že niektorá z ustanovení týchto podmienok je v akejkoľvek miere neplatná, nezákonná alebo nevymožiteľná, tento pojem sa v tomto rozsahu oddelí od ostatných podmienok, ktoré budú naďalej platné v plnom rozsahu v rozsahu povolenom zákonom.

Obrázky na tejto webovej stránke

Všetky obrázky, autorské práva, ochranné známky a iné práva duševného vlastníctva používané na tejto stránke sú majetkom spoločnosti art-iN company alebo používané spoločnosťou art-iN company s výslovným súhlasom ich vlastníka.

Vyhlásenie o ochrane údajov

Naša spoločnosť, art-iN company s.r.o., Kmeťkova 23, 949 01 Nitra, Slovensko, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka číslo: 28865/N, IČO: 46155155, daňové identifikačné číslo : SK2023260272, ďalej len „prevádzkovateľ internetovej stránky“, si uvedomuje veľkú zodpovednosť za spracovanie vašich osobných údajov a nasledujúce vyhlásenie o ochrane údajov je určené na to, aby vám poskytol prehľad o tom, čo sa deje s údajmi a akú ochranu prevádzkovateľ internetovej stránky ponúka.

Predmet ochrany osobných údajov

Toto vyhlásenie sa vzťahuje na údaje, ktoré sú prístupné na základe návštevy našej webovej stránky a informuje o spôsoboch, ako sa s osobnými údajmi nakladá.

Osobné údaje a ich aplikácia

Údaje sú uložené v našej databáze pre neskoršie spracovanie. Okrem toho automaticky ukladáme údaje do súborov denníka, ktoré dostávame z prehliadača počas návštevy (prehliadač, Chrome, Firefox, Safari atď.). Znamená to, že adresa IP je známa a na počítači je vytvorený súbor cookie. Tento súbor cookie zabezpečuje, že vaša objednávka môže byť spracovaná správne a predovšetkým je možné uložiť vaše záujmy, aby sme vám mohli ponúknuť výrobky, ktoré vás najviac zaujímajú, bez toho, aby ste museli opakovane vyjadrovať svoj záujem.

Ochrana dát

Na vytvorenie zabezpečeného pripojenia používame protokol HTTPS , ktorý je chránený proti cudziemu prístupu.

Cookies

Na tejto webovej lokalite sa používa služba Google Analytics, webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používa takzvané "súbory cookie", textové súbory uložené vo vašom počítači a umožňujú analyzovať používanie webových stránok. Takýto súbor má životnosť 26 mesiacov. Informácie o používaní tejto webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) generované súborom cookie sa prenesú na server Google v USA a uložia sa tam. Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie používania webových stránok, na zostavenie prehľadov o aktivite webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webu a používaním internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj tretím stranám, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo ak tretie strany spracujú tieto údaje v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google v žiadnom prípade nebude priraďovať vašu IP adresu iným údajom od spoločnosti Google. Inštaláciu súborov cookie môžete zabrániť nastavením príslušného softvéru prehliadača; upozorňujeme však, že v tomto prípade nemusí byť možné plne využiť všetky funkcie tejto webovej stránky. Zhromažďovanie a uchovávanie údajov je možné napadnúť kedykoľvek s účinnosťou pre budúcnosť. Vzhľadom na diskusiu o používaní nástrojov na analýzu s plnými IP adresami by sme chceli zdôrazniť, že táto webová lokalita používa službu Google Analytics s príponou "anonymizeIp ()", a preto sa adresy IP ďalej skracujú, aby sa vylúčili priamy osobný vzťah. Okrem toho je možné zabrániť evidovaniu údajov vytvorených súbormi cookies a vzťahujúcimi sa na vaše využívanie webovej stránky (vrátane IP adresy) cez Google tak, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný program (plugin) pre internetový prehliadač dostupný na: ( http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en ). Bez vášho výslovného súhlasu nebudú používané žiadne tieto nástroje na zhromažďovanie osobných údajov, na poskytnutie osobných údajov tretím osobám alebo marketingovým platformám resp. na spojenie údajov s vašimi osobnými údajmi.

Súbory cookies budú použité pre nasledujúce účely:
a. správne fungovanie stránky a zjednodušenie objednávky (napr. uloženie vykonaných objednávok, identifikácia zákazníka);
b. reklama a marketingové akcie;
c. tvorenie štatistík návštevnosti stránky a zhromažďovanie informácií o spôsobe používania stránky pre vylepšenie jej štruktúry a obsahu.

Všetky súbory cookies, ktoré využíva naša stránka, môžu mať dočasnú alebo trvalú podobu. Dočasné súbory cookies sú odstraňované zatvorením prehliadača užívateľa stránky, naopak trvalé súbory cookies sú uchovávané aj po ukončení užitia stránky a slúžia na uchovávanie informácií, ktoré uľahčujú a urýchľujú neskôr prístup k stránke a využívanie našich služieb. Využitie služieb našej stránky bez zmien v nastavení internetového prehliadača, ktoré by sa týkali súborov cookies, sa považuje za vyjadrenie súhlasu s ich uložením v pamäti konečného zariadenia užívateľa stránky.

V ľubovoľnom okamihu možno blokovať využívanie súborov cookies a odstrániť trvalé súbory cookie využitím príslušných nastavení, ktoré sú dostupné v internetovom prehliadači. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch zaobchádzania so súbormi cookies sú tradične dostupné v záložke Pomoc v menu internetového prehliadača. Zablokovanie alebo obmedzenie využitia súborov cookies môže znemožniť správne použitie niektorých aplikácií dostupných na našej stránke.

Informačná povinnosť vo vzťahu k zákazníkom („Dotknuté osoby“)

Spoločnost art-iN company s.r.o., so sídlom Kmeťkova 23, 949 01 Nitra, Slovenská republika, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka číslo: 28865/N, identifikačné číslo: 46155155, daňové identifikačné číslo: SK2023260272, spracúva osobné údaje zákazníkov a odberateľov newslettra v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako „Prevádzkovateľ“. Osobné údaje môžu byť v mene Prevádzkovateľa spracúvané na základe sprostredkovateľských zmlúv aj nasledovnými tretími stranami („Sprostredkovatelia“):
- SOLA Switzerland EU s.r.o., so sídlom Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, IČO: 46 232 184 DIČ: 2023288905, IČ DPH: SK2023288905, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 29318/N, vrátane jej sprostredkovateľov na základe uzatvorených sprostredkovateľských zmlúv,
- The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA (prihlásenému k EU – US Privacy Shield) (služba MailChimp)
- Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (služby Google Analytics, Google AdWords)
- inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, poskytujúcim počítačové služby, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov či reklamné a marketingové služby,
a to s nasledovnými účelmi:
1. uzatvorenie zmluvy o rezervácii medzi spoločnosťou art-iN a zákazníkom; reakcia na žiadosti, pripomienky či informácie vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy; evidencia zmlúv, faktúr a iných súvisiacich dokumentov; spracovanie účtovných dokladov na daňové účely; IT podpora pri správe databáz s osobnými údajmi a objednávkami, získavanie a spracúvanie štatistických informácií o zákazníkoch, a to všetko na právnom základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy ako dotknutá osoba - zákazník,
2. zasielanie newslettra o novinkách, akciách či eventoch organizovaných spoločnosťou art-iN, a to na právnom základe súhlasu vás ako dotknutej osoby – zákazníka alebo návštevníka stránky.

Pre vybavenie vašej rezervácie a na riadne plnenie zmluvy potrebujeme vaše meno, priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo a platobné údaje. Na prihlásenie sa na odber newslettra budeme spracúvať iba vašu emailovú adresu. Vaša emailová adresa slúži aj ako komunikačný prostriedok na zaslanie potvrdenia rezervácie. V rámci spracovania rezervácie, plnenia zmluvy či zasielania newslettra sú príjemcami vašich osobných údajov Prevádzkovateľ a Sprostredkovatelia uvedení vyššie. Vaše osobné údaje spracúvame len počas doby trvania účelu, na ktorý sme vaše osobné údaje získali a po dobu nevyhnutnú na archiváciu v zmysle platnej legislatívy, a v prípade získania vašich údajov na základe súhlasu až do jeho odvolania.

Spoločnosť art-iN využíva aplikácie Mailchimp, Google Analytics a Google AdWords, ktoré majú sídlo v tretej krajine - USA. USA je krajina, ktorá podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú ochranu. Prevádzkovatelia týchto aplikácií poskytli primerané záruky a bezpečnosť osobných údajov a zaručujú sa, že osobné údaje budú spracúvať v zmysle zásad GDPR.

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov s účinnosťou do budúcna a vaše osobné údaje budú následne vymazané.
Máte právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania vašich uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch máte zároveň (i) právo na prístup k vašim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Máte tiež právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný.

Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou. V súvislosti s vyššie uvedenými právami sa na nás môžete obrátiť e-mailom na info@s-39.sk alebo poštou na sídle spoločnosti art-iN company s.r.o., Kmeťkova 23, 94901 Nitra. Služby poskytované v rámci našej webovej stránky, na ktoré sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené priamo osobám mladším ako 16 rokov.

Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane údajov

Prevádzkovateľ webových stránok si vyhradzuje právo zmeniť toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Ak zmeníme toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, upravenú verziu uverejníme s aktualizovaným dátumom verzie. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom info@s-39.sk a do predmetu správy uviesť „vyhlásenie o ochrane údajov“.

Dohľad

Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Nitre pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 950 50 Nitra 1.

Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z., ktorými je orgán alternatívneho riešenia sporu a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 3 ods. 2 a § 5 ods. 2 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ust. §12 zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na http://ec.europa.eu/…index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde vyčíslená hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Zoznam všetkých subjektov ARS zverejňuje Ministerstvo hospodárstva na stránke www.economy.gov.sk.

18.05.2018