Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje Účastníkov semináru ako Dotknutých osôb, v rozsahu meno, priezvisko, názov spoločnosti, email, budú spracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2016/679) Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) ako aj s inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ktoré menia a dopĺňajú nariadenie GDPR, a to Prevádzkovateľom (spoločnosťou art-iN company s.r.o., sídlo Kmeťkova 23, 949 01 Nitra, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vl.č. 28865/N, IČO 46155155, info@law-in.com) a prípadne v jeho mene spracovateľmi na základe uzatvorenej zmluvy o poverení spracúvaním osobných údajov za rovnako prísnych podmienok (právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, poskytujúci počítačové služby, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov či reklamné a marketingové služby).

2. Účastníci Semináru svojou účasťou na Seminári, vyplnením a odoslaním rezervačného formulára berú na vedomie, že pre účely priebehu Seminára je nutné spracúvanie ich osobných údajov podľa tejto informácie. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak bez ich poskytnutia nie je možné zabezpečiť účasť na Seminári, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na samotnú organizáciu a kontrolu účasti zaregistrovaných účastníkov.

3. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvného vzťahu ohľadom účasti na Seminári. Na právnom základe „oprávnený záujem“ (priamy marketing) Vás v budúcnosti môžeme prostredníctvom e-mailu osloviť s ponukou podobných seminárov, prípadne s inými relevantnými marketingovými ponukami týkajúcimi sa predmetov činností spoločnosti art-iN company s.r.o. Na tento účel budeme spracúvať Vaše meno, priezvisko a e-mail. Svoj nesúhlas so zasielaním marketingových správ môžete kedykoľvek prejaviť kliknutím na „Odhlásiť sa“ v pätičke ľubovoľného e-mailu, ktorý od nás dostanete, alebo zaslaním námietky na info@law-in.com.

4. Osobné údaje účastníkov Semináru, ktoré sú spracúvané na právnom základe plnenia zmluvy, budú spracúvané až do dňa nasledujúceho po dni konania Semináru, a v prípade spracúvania údajov na právnom základe „oprávnený záujem“ až do odhlásenia z newslettra prípadne do momentu prijatia námietky týkajúcej sa takéhoto spracúvania.

5. Spoločnosť art-iN company s.r.o. využíva aplikácie Mailchimp, Google Analytics a Google AdWords, ktoré majú sídlo v tretej krajine – USA. Prevádzkovatelia týchto aplikácií pristúpením k Štítu na ochranu údajov („EU-U.S. Privacy shield“) poskytli primerané záruky a bezpečnosť osobných údajov a zaručujú sa, že osobné údaje budú spracúvať v zmysle zásad GDPR.

6. Účastníci Semináru ako Dotknuté osoby majú práva podľa príslušných právnych predpisov, predovšetkým GDPR, a to najmä právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania uložených údajov a v prípade, že k spracúvaniu udelili súhlas, môžu ho kedykoľvek odvolať s účinkami do budúcna. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch majú zároveň (i) právo na prístup k ich osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Dotknuté osoby tiež majú právo na prenosnosť údajov, t.j. právo získať svoje osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti majú právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný. Ako dotknuté osoby tiež majú právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa ich osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou. V súvislosti s vyššie uvedenými právami sa na nás môžete obrátiť e-mailom na info@law-in.com alebo poštou na sídle spoločnosti art-iN company s.r.o.